edInvoice - Kapcsoat


EDINVOICE LÁNCREAKCIÓ
Rendelje meg edInvoice számlázó programunk egycéges példányát,
ajánlja termékünket ismerőseinek,
Önöknek fontos üzleti partereiknek, és sikeres ajánlás esetén a bruttó 29000 Ft-os árból 9500 Ft-ot írunk jóvá ajánlásonként, vagy térítünk vissza utólag

MIT ADUNK CSERÉBE PROGRAMUNK ÁRÁÉRT?
 programunk teljes verziója "Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkcióval
 egész éves ingyenes telefonos ügyfélszolgálat
egész éves adó jogszabálykövetés és ingyenes terméktámogatás
KAPCSOLAT
Kapcsolatfelvétel az alábbi elérhetőségeken:

    ELEKTRONIKUS NÉVKÁRTYA (jobb egérgomb - mentés másként)

  
Név:
Cégnév:
Telefon:
Emailcím:
Üzenet:
Az ELKÜLD gomb megnyomásával egyidejűleg elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat!ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ:

Az oldal üzemeltetője, adatkezelő:
Compinform Bt.
Adószám: 21641444-2-13
Aktuális cégjegyzékszám: 13-06-053432
Teljes név: Compinform Számítástechnikai és Kereskedelmi Betéti Társaság
Rövidített név: Compinform Bt.
Település: Érd
Székhely cím: 2030 Érd Martinovics utca 36.
Fő tevékenység: 6201'08.
Web cím: www.compinform.hu    
E-mail: compinform@compinform.hu

Az oldal célja a Compinform Számítástechnika tevékenységeinek a bemutatása és igény szerint kapcsolatfelvétel. Ezen oldalon nem kezeljük a látogatók személyes adatait, nem tárolunk cookie-kat, de az oldalon keresztül van lehetőség e-mail ajánlatkérésekre, ahol a nem cég nevében kért ajánlatoknál meg lehet adni személyes adatokat is. Az ajánlatkérés vagy vásárlás során sem használunk cookie-kat, a megadott adatok e-mailben kerülnek a Compinformhoz, annak beérkezésétől számítva, az ügylet lefolytatásáig, kifejezetten csak annak érdekében tárolódnak a megadott adataik, az adatok tárolása az ügylet végeztével törlődik rendszerünkből. Továbbiakban a Compinform nem tárolja az e-mailben kapott adatokat, nem használják fel más célokra, nem adják ki semmilyen 3. félnek sem!

A kezelt személyes adatok köre:
Név (kötelező)
Cégnév (kötelező)
E-mail cím (kötelező)
Telefonszám

A weboldalon használt sütik fajtái (compinform.hu/szamlareklam.hu):
Az oldalain csak nélkülözhetetlen sütiket és funkcionális sütiket használ.

Nélkülözhetetlen sütik
A nélkülözhetetlen sütik az oldalak működéséhez elengedhetetlenek. Egy weblap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütikre nem vonatkozik az EU irányelve. A nélkülözhetetlennek minősített sütik nem gyűjtenek termékek és szolgáltatások reklámozásához felhasználható információkat, és nem jegyzik meg az egyéni beállításokat az aktuális látogatás időtartamán túl.

Funkcionális sütik
A funkcionális sütik a szolgáltatások biztosítására, a beállítások, űrlapok kitöltésének megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva a látogatás és a weblap által nyújtott élményt. A funkcionálisnak minősített sütik nem használhatóak arra, hogy más weboldalakon reklámokat küldjenek Önnek.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás:
Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő jogosult megismerni, további harmadik fél részére azt nem adják át. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett önkéntes hozzájárulása: 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
Továbbá az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, az a megfelelő tájékoztatáson alapuló e-mail formnak, az adatkezelő részére történő küldése alapján történik. A nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Hatályos jogszabályok:
Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az 2001. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, továbbiakban GDPR rendelet (General Data Protection Regulation) alapuló adatkezelés
Az érintett e-mailben való hozzájárulása, a küldéssel való kifejezett kérése

Az adatkezelés során érvényesülő személyes adatvédelmi alapelvek:
A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
A célhoz kötötség elve
Adatbiztonság elve  
Az adattakarékosság elve
A pontosság elve
A korlátozott tárolhatóság elve
Az integritás és bizalmas jelleg elve
Az elszámoltathatóság elve
Az átláthatóság elve
Átlátható tájékoztatás
Az előzetes tájékoztatás elve
A szükségesség-arányosság elve
A fokozatosság elvének érvényesülése
Az érintett a hivatkozott elveket a jogszabályokban rögzített időn belül, az adatkezelő címére küldött e-mailből ismerheti meg.

Az érintett jogai:
A tájékoztatáshoz való jog      
Hozzáféréshez való jog         
Adatok helyesbítésének kéréséhez való jog
Törléshez való jog
Az adatkezelés korlátozásához való jog     
Adathordozhatósághoz való jog
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogait a jogszabályokban rögzített időn belül, az adatkezelő címén kérheti, érvényesítheti.

Értelmező rendelkezések:
Adatkezelés
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő 
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozás       
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.              

Adatfeldolgozó         
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.       

Személyes adat        
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett         
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az érintett hozzájárulása   
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adattörlés 
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.           

Adattovábbítás       
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Tiltakozás  
az érintett nyilatkozata, amellyel adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Tárhely szolgáltató, adatfeldolgozó:
DotRoll Kft.
Adószám: 13962982-2-42
Aktuális cégjegyzékszám: 01 09 882068
Teljes név: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: DotRoll Kft.
Település: Budapest
Székhely cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Fő tevékenység: 6311.
Web cím: www.dotroll.com
ns1.webspacecontrol.com.: 185.33.52.2
ns2.webspacecontrol.com.: 178.33.214.138

Adatfeldolgozó:
Proconer Informatika Kft.
Adószám: 22908229-2-06
Aktuális cégjegyzékszám: 06 09 015856
Teljes név: PROCONER Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: PROCONER Informatika Kft.
Település: Hódmezővásárhely
Székhely cím: 6800 Hódmezővásárhely, Nyár utca 37.
Fő tevékenység: 4799.
Web cím: www.proconer.hu    
Mail-szerver IP: 84.1.119.110
E-mail: info@proconer.hu


Jogérvényesítés:
A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat, az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.COMPINFORM

Számítástechnika
+36 20 93 43 678

© 2015 COMPINFORM.HU Minden jog fenntartva!